Registratie

Voorwaarden voor registratie

 • Een succesvol afgelegd Credentialing examen.
 • Bij onderzoek en de behandeling van de patiënt dient er nauwgezet gewerkt te worden volgende de MDT McKenzie methode met gebruik van de assesmentformulieren. Indien u hier geen gebruik van maakt moet de MDT McKenzie methodiek terug te vinden zijn in het behandeldossier.
 • De geregistreerde dient minimaal 1 activiteit, van de onderstaande lijst, in 2 jaar te doen. Deze activiteiten dragen bij tot verdieping en verbreding van kennis betreffende MDT McKenzie.
 • De activiteiten dienen voorafgaand aan de (opeen-) volgende registratieperiode van 2 jaar gevolgd te zijn.
 • De geregistreerde dient zelf zorg te dragen voor continuering van zijn of haar registratie.
 • De geregistreerde dient de kosten, € 38.50 per jaar, te voldoen.
 • De registratieperiode van 2 jaar begint met onmiddelijke ingang na het insturen van het registratieformulier. Bij de eerste helft van het jaar (jan. - juni) met terugwerkende kracht, de tweede helft (juli - dec.) betaald vanaf 1 januari daaropvolgend.
 • Indien de geregistreerde niet aan de voorwaarden voldoet, zal deze, na 1 keer schriftelijk door het MIB hiervan op de hoogte te zijn gebracht, verwijderd worden uit het register en tevens van de website. Er zal dan geen teruggave van (een deel van) de reeds betaalde registratiekosten plaats vinden. Na een waarschuwing van het MIB is er een mogelijkheid om binnen 3 maanden een activiteit (zie de hieronder beschreven activiteiten) te ondernemen om in het nieuwe jaar weer opnieuw ingeschreven te staan.
 • Indien de geregistreerde, na te zijn verwijderd, weer opgenomen wenst te worden in het register zal diegene opnieuw een activiteit moeten ondernemen en gelden vervolgens weer dezelfde voorwaarden voor registratie. 

Activiteiten voor herregistratie per 2 jaar (u kunt kiezen uit de volgende opties)

 1. Het volgen van een herregistratie cursus. Houd hiervoor met regelmaat het aanbod aan cursussen in de gaten! Het MIB verplicht zich tot het aanbieden van voldoende cursussen met afwisselende en uiteenlopende onderwerpen.
 2. Het bijwonen van congressen die door het MIB of MII worden georganiseerd.
 3. Het bijwonen van een A, B, C of  D cursus. Hierover nadere informatie aan te vragen bij het cursussecretariaat.
 4. Het volgen van de extremiteiten cursus.
 5. Het volgen van de Diplomacursus (zie de internationale website). 
 6. Het schrijven van een case study of wetenschappelijk onderzoek/artikel, met betrekking tot het McKenzie concept.
 7. Het organiseren van een herhalingsdag (in eigen regio) of een “mini-clinic”. Nadere informatie hierover bij het cursussecretariaat te verkrijgen.
 8. Het geven van een informatieavond aan huisartsen in de regio. Nadere informatie hierover bij het cursussecretariaat te verkrijgen.
 9. Het geven van een voordracht of lezing (verkrijgbaar bij het secretariaat), op een regionaal, nationaal of internationaal congres, betrekking hebbende op de McKenzie methode in al zijn facetten. De gemaakte presentatie dient altijd voorafgaand aan de uitvoering overlegd te worden aan de registratiecommissie, ter beoordeling of de presentatie voldoende is om voor herregistratie in aanmerking te komen.
N.B.: deelname aan de zogeheten LOKK groepen in België telt niet mee als activiteit voor herregistratie.

Voor regel 6 t/m 9 geldt dat u de presentatie, case study o.i.d. moet voorleggen aan de registratiecommissie die dan gaat beoordelen of u voor herregistratie in aanmerking komt. U kunt deze opsturen naar Loes Geerlings (register@mckenzie.nl ). U krijgt dan binnen 2 weken te horen of uw aanvraag gehonoreerd wordt.