Vanliga missuppfattningar om MDT/ Mekanisk Diagnostik och Terapi/ McKenziemetoden®

Det finns många missuppfattningar om MDT, flera av dessa beskrivs nedan:

Sweden Common Misconceptions v3

Låt oss diskutera ovanstående punkter för att mer exakt beskriva vad MDT är:

MDT är inte bara en serie övningar

Även om övningar är en viktig del, så handlar MDT övergripande om en systematisk bedömningprocess och ett problemlösningsparadigm. Under anamnesen samlar vårdgivaren in information om hur symptomen påverkas av olika rörelser och positioner som patienten utför i vardagen. Redan under anamnesen kan vårdgivaren preliminärt klassificera patients besvär. För det första, är det ett problem med en mekanisk påverkan, en medicinsk påverkan, eller en biopsykosocial påverkan, eller är det en kombination av ovanstående? För det andra, om besvären bedöms vara mekaniska, till vilken undergrupp av MDT- syndromen kan besvären härledas: derangment, dysfunktionssyndrom, posturalt syndrom eller gruppen övrigt? Den fysiska undersökningen, som omfattar en serie av belastningsstrategier, bekräftar eller avfärdar den preliminära diagnosen.

MDT handlar inte bara om diskogena besvär/derangement

Även om Derangmentsyndrom (diskogena ryggbesvär) är mycket vanliga, så är det inte det enda syndromet inom MDT. De andra två syndromen - dysfunktion och posturalt syndrom är viktiga kliniska tillstånd. Den fjärde klassificeringen är ”Övrigt" och består av ett antal undergrupper av sjukdomar som kan kännas igen av en MDT- kliniker och förvaltas på lämpligt sätt. Bland undergrupperna finns bland annat spinal stenos, långvarig smärta, och bäckenledsbesvär.

MDT handlar inte bara om extensionsövningar (bakåtböjningar):

Although a common treatment recommendation, all planes of movement are considered in both assessment and treatment. The direction of exercise utilised in treatment is dependent on the symptomatic and mechanical response to repeated movements or sustained positions during the assessment process.

MDT handlar inte bara om den intervertebrala disken

Medan den diskogena modellen är ett bra sätt att förklara derangementsyndromet i ryggen, är den verkliga orsaken till de flesta ländryggsbesvären inte känd. Det måste understrykas att MDT inte är beroende av en pato-anatomisk diagnos, utan är uppbyggd kring ett gediget klassificeringssystem baserat på symtomatiska och mekaniska svar på upprepade rörelser, som leder till önskad behandlingstrategi.

MDT handlar inte bara om upprepade rörelser till ytterläge

Statiska positioner och rörelser till medelläge är exempel på alternativa krafter som kan användas.

MDT ignorerar inte bio-psykosocial påverkan

Med stark betoning på utbildning och patientinflytande, är MDT ett mycket starkt bio-psykosocialt system vid behandling. Inom MDT utbildas vårdgivaren för att kunna identifiera psykosociala faktorer, inklusive rörelserädsla, undvikande beteende och olämpliga copingstrategier.

MDT utesluter inte manuell terapi

Även om MDT primärt använder ett "hands off" tillvägagångssätt, är manuell mobilisering och manipulation kraftprogressioner som kan användas i behandlingen. Fokus inom MDT ligger främst på utbildning och egenvårds- behandling i syfte att minska beroendet av terapeuten och ge patienten ökat inflytande.

MDT handlar inte bara om ryggbesvär 

Bedömning och klassifikation enligt MDT kan även framgångsrikt användas vid besvär i extremiteterna med ökat stöd i ny forskning.

Sammanfattningsvis är MDT ett klassificeringssystem. Det syftar till att skilja mellan mekaniska och icke-mekaniska orsaker till smärta och funktionsbegränsning. Symptomatiska och mekaniska förändringar bedöms med upprepade rörelser och kvarhållna positioner.