Medzinárodný diplom

Diplom v Mechanickej Diagnostike a Terapii® je udeľovaný účastníkom, ktorí splnili kritéria schválené kuratóriom Medzinárodného McKenzie Inštitútu. Je ohodnotením kompetencií vzhľadom k obsahovej náplni diplomovaného programu.

Prínosy programu

  • Poskytuje vám najvyššiu úroveň kompetencie v teórii a praxi Mechanickej Diagnostiky a Terapie muskuloskeletálnych porúch
  • Rozvíja vaše schopnosti v prístupe, porozumení a hodnotení vedeckého výskumu relevantného pre Mechanickú Diagnostiku a Terapiu;
  • Umožňuje vám rozvíjať kritickú analýzu a zručnosti klinického myslenia;
  • Umožňuje vám rozpoznať okolnosti, ktoré sú vhodné/nevhodné pre mechanickú terapiu;
  • Ďalej rozvíja vaše medziľudské a komunikačné schopnosti; a
  • Zlepšuje vaše povedomie profesionálnej zodpovednosti, vrátane právnych, etických a kultúrnych otázok.

Dosiahnutie MDT diplomu vás zaradí medzi najlepších muskuloskeletálnych terapeutov na svete.

Prehľad programu

reach for excellence

Aby ste boli prijatí to tohto programu, musíte najprv absolvovať vzdelávací program Inštitútu a zložiť certifikovanú MDT skúšku Medzinárodného McKenzie Inštitútu. Uchádzači musia tiež aktívne vykonávať klinickú prax, byť registrovaní v krajine, kde vykonávajú prax a byť schopní preukázať znalosť anglického jazyka.   

Obsahová náplň MDT diplomovaného programu je zložená z dvoch častí: z teoretickej a klinickej.

Teoretická časť 

Pozostáva z diaľkového štúdia riadeného Univerzitou v Dundee, v Škótsku, v spolupráci s Medzinárodným McKenzie Inštitútom. Modul trvá jeden semester a skladá sa približne z 20 hodín samoštúdia týždenne. Na úspešné zvládnutie tejto časti je nutné absolvovať testy.

Klinická časť 

pozostáva z minimálne 360 hodín klinickej praxe založenej na rôznych muskuloskeletálnych poruchách a zdôrazňujúcej dôležitosť "dôkazu" pacienta. Budete vedení kvalifikovaným McKenzie terapeutom nazývaným Klinický Pedagóg (menovaný Medzinárodným McKenzie Inštitútom), ktorý zhodnotí vašu odbornosť niekoľkými formálnymi a priebežnými testami. 

V súčasnosti je klinická časť programu ponúkaná v USA, Škótsku, Dánsku, Švédsku, Fínsku a v Beneluxe.

Trvanie programu:

Teoretická časť: jeden univerzitný semester
Klinická časť: 360 hodín

Upozornenie: Obe časti programu MDT diplomu musia byť absolvované počas troch rokov od začatia teoretickej časti.

Detaily programu:

Posledný termín prihlášok: 19. október každého roka
Začiatok kurzu: január každého roka
Maximálny počet účastníkov v skupine: 20

Kompletne vyplnené prihlášky budú spracované v poradí, v ktorom boli obdržané.

Brožúra (kompletné)

MDT Diplom

Stiahnuť