Prehľad kurzov

Kurz A - Drieková chrbtica

Course A

Časť A – Drieková chrbtica

Kurz A je zameraný na výučbu teoretického základu a terminológie McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® a na využitie týchto poznatkov na vyšetrenie a liečbu pacientov s bolesťami driekovej chrbtice a súvisiacou prenesenou bolesťou do klinickej praxe.

Výučba je zameraná na diagnostiku a terapiu driekovej chrbtice. Obsahuje prednášky, diskusie, analýzy, demonštrácie na pacientoch, súčasné úplne nové dôkazy o poruchách platničky. 

Časť A sa detailne zaoberá:

 • epidemiológiou a predispozíciou špecifických faktorov
 • chemickou verzus mechanickou bolesťou
 • vyšetrením a terapiou: posturálneho, dysfunkčného a derangement syndrómu
 • anatómiou a biomechanikou platničky (súčasné nové výskumy ukazujú úplne odlišné dôkazy o poruchách platničky, ako to bolo doposiaľ)
 • profylaxiou a kontraindikáciami
 • demonštráciou na pacientoch, analýzami a diskusiou o terapiách

Počas prednášok a demonštrácií na pacientoch sú vysvetlené nasledujúce pojmy – derangement, dysfunkcia a posturálny syndróm. Výučba sa zameriava na stanovenie detailného a zodpovedajúceho liečebného plánu. Dôraz sa kladie na autoterapiu (na pacientom vykonávané techniky).

Klinické využitie a limity McKenzie postupu liečby bolestí driekovej chrbtice sú dokreslené pri kontrolných vyšetreniach pacientov.

Ciele kurzu

Po dokončení kurzu A získa účastník úvodné vedomosti, základné schopnosti a zručnosti, aby mohol začať:

 1. Primerane aplikovať McKenzie metódu® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® na pacientov s bolesťou driekovej chrbtice.
 2. Rozlišovať medzi McKenzie syndrómami (derangement, dysfunkcia, posturálny syndróm) a inými zdrojmi bolesti driekovej chrbtice.
 3. Ponúknuť zodpovedajúci liečebný režim pre každý z McKenzie syndrómov.
 4. Identifikovať, kedy je nutná aplikácia vonkajších síl na riešenie pacientových problémov podľa McKenzie konceptu “progresie síl a tlakov”.
 5. Správne navrhnúť liečebný proces a pomôcť tak pacientovi dosiahnuť úspech.

Pozorné sledovanie výučby a aktívna účasť sú nevyhnutnosťou pre následnú úspešnú aplikáciu McKenzie metódy®.

Celková doba kurzu:

28 hodín, rozdelené do 4 dní

Kredity od SKF: 20

Rozvrh:

1. deň              od 9:00 do 17:30.
2. deň              od 9:00 do 17:30.
3. deň              od 9:00 do 17:30.
4. deň              od 9:00 do 16:00.

Cena kurzu

320,- Eur (člen McK I SR), 600,- Eur (nečlen McK I SR), Opakovanie: 1/2 z uvedenej ceny

V cene jednotlivých kurzov je zahrnuté:

Manuál (cca 130 str.)
McKenzie vyšetrovacie spisy.
Certifikát o účasti.
Demonštrujúci pacienti dostanú publikáciu s danou problematikou.
Ranné a popoludňajšie občerstvenie (obed si hradí každý účastník sám).

Vyhľadanie kurzu

Zrušenie účasti: 

- musí byť potvrdené písomne (aj mailom)
- pri zrušení účasti 1 mesiac pred zahájením kurzu bude odčítané 20% z ceny kurzu na administratívne poplatky.
- pri zrušení kurzu menej než 1 mesiac pred zahájením sa poplatok nevracia, možnosť dohody s náhradníkom. 

McKenzie Inštitút Slovakia má právo zrušiť kurz 14 dní pred zahájením, v prípade nenaplnenia kurzu alebo z nejakých neočakávaných dôvodov. Ak bude kurz zrušený McKenzie Inštitútom Slovakia, čiastka bude v plnej hodnote vrátená každému prihlásenému účastníkovi.

Záverečnou fázou celého 17 denného študijného programu je skúška tzv. certifikovaná skúška uznávaná v zahraničí. Úspešné zloženie skúšky je verifikované titulom “certifikovaný” v McKenzie metóde® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (Cert. MDT). Predpokladom účasti v programe je pre účastníkov minimálne ročná klinická prax v odbore.
Skúška sa skladá z niekoľkých úrovní testov, simulácie vyšetrenia, terapie vrátane využitia pomôcok, techník atď. 
Skúška hodnotí klinickú znalosť a zručnosť účastníkov.

Po absolvovaní záverečnej skúšky obdrží účastník certifikát odsúhlasený MZ SR v rámci akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut alebo lekár v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, ortopédia, reumatológia alebo algeziológia.

Kurz B - Krčná a hrudná chrbtica

Course B

Časť B – Krčná a hrudná chrbtica

Kurz B je zameraný na výučbu teoretického základu a terminológie McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® a na využitie týchto poznatkov na vyšetrenie a liečbu pacientov s bolesťami krčnej a hrudnej chrbtice a súvisiacou prenesenou bolesťou do klinickej praxe.

Výučba je zameraná na diagnostiku a terapiu driekovej chrbtice. Obsahuje prednášky, diskusie, analýzy, demonštrácie na pacientoch. 

Časť B zahrňuje:

 • patofyziológiou a biomechanikou krčnej chrbtice
 • subjektívne a objektívne vyšetrenie
 • opakovanie troch syndrómov
 • bolesť hlavy v dôsledku ochorení krčnej chrbtice a poranenia („ Whiplash“)
 • komplikácie, kontraindikácie a predpokladané výsledky
 • hrudná chrbtica: anatómia, patológia, vyšetrenie a terapia
 • demonštráciu na pacientoch, analýzu a diskusiu

Počas prednášok a demonštrácií na pacientoch sú vysvetlené nasledujúce pojmy – derangement, dysfunkcia a posturálny syndróm. Výučba sa zameriava na stanovenie detailného a zodpovedajúceho liečebného plánu. Dôraz sa kladie na autoterapiu (na pacientom vykonávané techniky).

Klinické využitie a limity McKenzie postupu liečby bolestí krčnej a hrudnej chrbtice sú dokreslené pri kontrolných vyšetreniach pacientov.

Ciele kurzu

Po dokončení kurzu B získa účastník úvodné vedomosti, základné schopnosti a zručnosti, aby mohol začať:

 1. Primerane aplikovať McKenzie metódu® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® na pacientov s bolesťou krčnej a hrudnej chrbtice.
 2. Rozlišovať medzi McKenzie syndrómami (derangement, dysfunkcia, posturálny syndróm) a inými zdrojmi bolesti krčnej a hrudnej chrbtice.
 3. Ponúknuť zodpovedajúci liečebný režim pre každý z McKenzie syndrómov.
 4. Identifikovať, kedy je nutná aplikácia vonkajších síl na riešenie pacientových problémov podľa McKenzie konceptu “progresie síl a tlakov”.
 5. Správne navrhnúť liečebný proces a pomôcť tak pacientovi dosiahnuť úspech.

Pozorné sledovanie výučby a aktívna účasť sú nevyhnutnosťou pre následnú úspešnú aplikáciu McKenzie metódy®.

Požiadavky:

Absolvovanie kurzov A,  lebo A a C. 

Celková doba kurzu:

28 hodín, rozdelené do 4 dní

Kredity od SKF: 20

Rozvrh:

1. deň              od 9:00 do 17:30.
2. deň              od 9:00 do 17:30.
3. deň              od 9:00 do 17:30.
4. deň              od 9:00 do 16:00.

Cena kurzu

320,- Eur (člen McK I SR), 600,- Eur (nečlen McK I SR), Opakovanie: 1/2 z uvedenej ceny

V cene jednotlivých kurzov je zahrnuté:

Manuál (cca 130 str.)
McKenzie vyšetrovacie spisy.
Certifikát o účasti.
Demonštrujúci pacienti dostanú publikáciu s danou problematikou.
Ranné a popoludňajšie občerstvenie (obed si hradí každý účastník sám).

Vyhľadanie kurzu

Zrušenie účasti: 

- musí byť potvrdené písomne (aj mailom)
- pri zrušení účasti 1 mesiac pred zahájením kurzu bude odčítané 20% z ceny kurzu na administratívne poplatky.
- pri zrušení kurzu menej než 1 mesiac pred zahájením sa poplatok nevracia, možnosť dohody s náhradníkom. 

McKenzie Inštitút Slovakia má právo zrušiť kurz 14 dní pred zahájením, v prípade nenaplnenia kurzu alebo z nejakých neočakávaných dôvodov. Ak bude kurz zrušený McKenzie Inštitútom Slovakia, čiastka bude v plnej hodnote vrátená každému prihlásenému účastníkovi.

Záverečnou fázou celého 17 denného študijného programu je skúška tzv. certifikovaná skúška uznávaná v zahraničí. Úspešné zloženie skúšky je verifikované titulom “certifikovaný” v McKenzie metóde® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (Cert. MDT). Predpokladom účasti v programe je pre účastníkov minimálne ročná klinická prax v odbore.
Skúška sa skladá z niekoľkých úrovní testov, simulácie vyšetrenia, terapie vrátane využitia pomôcok, techník atď. 
Skúška hodnotí klinickú znalosť a zručnosť účastníkov.

Po absolvovaní záverečnej skúšky obdrží účastník certifikát odsúhlasený MZ SR v rámci akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut alebo lekár v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, ortopédia, reumatológia alebo algeziológia.

Kurz C - Pokročilí – Drieková chrbtica a končatiny- dolná končatina

Course C

Časť C – Rozšírenie o ďalšie postupy – Drieková chrbtica a dolné končatiny

Kurz C najprv zhrnie a rozšíri teoretické znalosti a praktickú aplikáciu Mechanickej Diagnostiky a Terapie vo vzťahu k driekovej chrbtici. Doba trvania kurzu je 28 hodín.

K zdokonaleniu v schopnostiach vyšetrovania, klasifikácie, diferenciálnej diagnostiky a liečby pacientov so symptómami vzťahujúcimi sa k driekovej chrbtici sa používajú nasledujúce aktivity: riešenie problémov, plnenie úloh (metódou efektívneho a zmysluplného učenia) a klinické uvažovanie. Praktická časť kurzu je zamerená na prehĺbenie schopnosti aplikácie techník pacienta i terapeuta.

V druhej polovici kurzu je predstavená teoretická i praktická aplikácia MDT pri muskuloskeletálnych ochoreniach periférnych kĺbov dolnej končatiny. Počas tejto časti kurzu prebiehajú prednášky, vyšetrenie pacientov a praktické lekcie vrátane špecifikácie jednotlivých syndrómov a ich liečby pre dolnú končatinu.

Časť C zahrňuje:

 • centralizáciu bolesti a obnovenie funkcie
 • cvičenie, ktoré nevyčerpalo maximálny rozsah pohybu verzus cvičenie, ktoré neumožnilo dostatok času pre redukciu
 • inštruktáž pre pacientov – autoterapia
 • extenčné a flekčné techniky
 • extenzia pri laterálnom posune
 • fixovaný nervový koreň, sakroiliakálny a bedrový kĺb
 • progresia síl a tlakov
 • praktické techniky, zručnosť a istotu v praxi
 • diferenciálnu diagnostiku LS chrbtice a DKK
 • faktory obmedzujúce návrat funkčného pohybu
 • reaktiváciu/obnovu funkcie v spolupráci s pacientom
 • indikáciu pre aplikáciu manuálnych techník
 • štúdie o muskuloskeletálnych problémoch periférnych kĺbov dolnej končatiny
 • prehľad najpoužívanejších terapeutických postupov pri periférnych kĺboch dolnej končatiny
 • identifikáciu mechanickej diagnózy periférnych kĺbov dolnej končatiny
 • demonštráciu pacienta, analýzu a diskusiu

Ciele kurzu

Po dokončení kurzu C získa účastník pokročilú znalosť, schopnosti a zručnosti v aplikácii MDT pri pacientoch s problémami v driekovej chrbtici a naučí sa:

 1. Identifikovať bežné problémy objavujúce sa pri používaní McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® na bolesti driekovej chrbtice a diskutovať o nich.
 2. Analyzovať MDT vyšetrenie, diskutovať o ňom a dokázať ho využiť pre diagnostiku problémov pacienta.
 3. Diskutovať o aplikácii vonkajších síl a tlakov podľa McKenzie konceptu “progresie síl a tlakov”.
 4. Používať techniky terapeuta pokročilým spôsobom a diskutovať o problémoch, ktoré ich aplikácia prináša.
 5. Analyzovať kazuistiky pacientov s problémami v driekovej chrbtici a dokázať určiť ich diagnózu.
 6. Popísať a diskutovať doterajšie dôkazy využitia MDT pri pacientoch s problémami periférnych kĺbov dolnej končatiny.
 7. Popísať charakteristiku troch McKenzie syndrómov (derangement, dysfunkčný a posturálny) pri muskuloskeletálnych poruchách periférnych kĺbov dolnej končatiny.
 8. Urobiť vyšetrenie periférnych kĺbov dolnej končatiny podľa MDT konceptu a dokázať identifikovať prítomnosť troch McKenzie syndrómov.
 9. Správne navrhnúť liečebný proces pri poruchách periférnych kĺbov dolnej končatiny a pomôcť tak pacientovi k dosiahnutiu úspechu.
 10. Analyzovať kazuistiky pacientov s problémami periférnych kĺbov dolnej končatiny a dokázať určiť diagnózu.

Pozorné sledovanie výučby a aktívna účasť sú nevyhnutnosťou pre následnú úspešnú aplikáciu McKenzie metódy®.

Požiadavky:

Absolvovanie kurzov A alebo A a B.

Kurz je taktiež otvorený všetkým Cert. MDT a Dip. MDT a terapeutom, ktorí už absolvovali kurz C alebo D.

Praktická výučba:

Odporučené je pohodlné oblečenie umožňujúce praktickú výučbu.

Príprava na kurz C:

Pred časťou C je veľmi vhodné znovu si preštudovať manuály ku kurzom A a B. Výhodou je prečítanie učebnice Robina McKenzieho (dostupné v originále: The Lumbar Spine – MDT and The Cervical and Thoracic Spine – MDT). Predpokladá se znalosť McKenzie vyšetrovacích spisov a zbehlosť v ich používaní.

Celková doba kurzu:

28 hodín, rozdelené do 4 dní

Kredity od SKF: 20

Rozvrh:

1. deň              od 9:00 do 17:30.
2. deň              od 9:00 do 17:30.
3. deň              od 9:00 do 17:30.
4. deň              od 9:00 do 16:00.

Cena kurzu

320,- Eur (člen McK I SR), 600,- Eur (nečlen McK I SR), Opakovanie: 1/2 z uvedenej ceny

V cene jednotlivých kurzov je zahrnuté:

Manuál (cca 130 str.)
McKenzie vyšetrovacie spisy.
Certifikát o účasti.
Demonštrujúci pacienti dostanú publikáciu s danou problematikou.
Ranné a popoludňajšie občerstvenie (obed si hradí každý účastník sám).

Vyhľadanie kurzu

Zrušenie účasti: 

- musí byť potvrdené písomne (aj mailom)
- pri zrušení účasti 1 mesiac pred zahájením kurzu bude odčítané 20% z ceny kurzu na administratívne poplatky.
- pri zrušení kurzu menej než 1 mesiac pred zahájením sa poplatok nevracia, možnosť dohody s náhradníkom. 

McKenzie Inštitút Slovakia má právo zrušiť kurz 14 dní pred zahájením, v prípade nenaplnenia kurzu alebo z nejakých neočakávaných dôvodov. Ak bude kurz zrušený McKenzie Inštitútom Slovakia, čiastka bude v plnej hodnote vrátená každému prihlásenému účastníkovi.

Záverečnou fázou celého 17 denného študijného programu je skúška tzv. certifikovaná skúška uznávaná v zahraničí. Úspešné zloženie skúšky je verifikované titulom “certifikovaný” v McKenzie metóde® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (Cert. MDT). Predpokladom účasti v programe je pre účastníkov minimálne ročná klinická prax v odbore.
Skúška sa skladá z niekoľkých úrovní testov, simulácie vyšetrenia, terapie vrátane využitia pomôcok, techník atď. 
Skúška hodnotí klinickú znalosť a zručnosť účastníkov.

Po absolvovaní záverečnej skúšky obdrží účastník certifikát odsúhlasený MZ SR v rámci akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut alebo lekár v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, ortopédia, reumatológia alebo algeziológia.

Kurz D - Pokročilí – Krčná chrbtica a končatiny- horná končatina

Course D

Časť D – Rozšírenie o ďalšie postupy – Krčná a hrudná chrbtica a horné končatiny 

Kurz D najprv zhrnie a rozšíri teoretické znalosti a praktickú aplikáciu Mechanickej Diagnostiky a Terapie vo vzťahu ku krčnej a hrudnej chrbtici. Doba trvania kurzu je 28 hodín.

K zdokonaleniu v schopnostiach vyšetrovania, klasifikácie, diferenciálnej diagnostiky a liečby pacientov so symptómami vzťahujúcimi sa ku krčnej a hrudnej chrbtici sa používajú nasledujúce aktivity: riešenie problémov, plnenie úloh (metódou efektívneho a zmysluplného učenia) a klinické uvažovanie. Praktická časť kurzu je zamerená na prehĺbenie schopnosti aplikácie techník pacienta i terapeuta.

V druhej polovici kurzu je predstavená teoretická i praktická aplikácia MDT pri muskuloskeletálnych ochoreniach periférnych kĺbov hornej končatiny. Počas tejto časti kurzu prebiehajú prednášky, vyšetrenie pacientov a praktické lekcie vrátane špecifikácie jednotlivých syndrómov a ich liečby pre hornú končatinu.

Časť D zahrňuje:

 • určenie správnej diagnózy vrátane niekoľkých diagnóz súčasne
 • rozpoznanie primeraných verzus neprimeraných zmien
 • progresiu síl a tlakov v terapii
 • reaktiváciu/obnovu funkcie
 • spoluprácu pacienta a nové zhodnotenie
 • indikáciu pre aplikáciu manuálnych techník
 • diferenciálnu diagnostiku C chrbtice a HKK
 • aplikáciu špeciálnych techník
 • štúdie o muskuloskeletálnych problémoch periférnych kĺbov hornej končatiny
 • prehľad najpoužívanejších terapeutických postupov pri periférnych kĺboch hornej končatiny
 • demonštrácie pacienta, analýzu a diskusiu

Ciele kurzu

Po dokončení kurzu D získa účastník pokročilú znalosť, schopnosti a zručnosti v aplikácii MDT pri pacientoch s problémami v krčnej a hrudnej chrbtici a naučí sa:

 1. Identifikovať bežné problémy objavujúce sa pri používaní McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® na bolesti krčnej a hrudnej chrbtice a diskutovať o nich.
 2. Analyzovať MDT vyšetrenie, diskutovať o ňom a dokázať ho využiť pre diagnostiku problémov pacienta.
 3. Diskutovať o aplikácii vonkajších síl a tlakov podľa McKenzie konceptu “progresie síl a tlakov”.
 4. Používať techniky terapeuta pokročilým spôsobom a diskutovať o problémoch, ktoré ich aplikácia prináša.
 5. Analyzovať kazuistiky pacientov s problémami v krčnej a hrudnej chrbtici a dokázať určiť ich diagnózu.
 6. Popísať a diskutovať doterajšie dôkazy využitia MDT pri pacientoch s problémami periférnych kĺbov hornej končatiny.
 7. Popísať charakteristiku troch McKenzie syndrómov (derangement, dysfunkčný a posturálny) pri muskuloskeletálnych poruchách periférnych kĺbov hornej končatiny.
 8. Urobiť vyšetrenie periférnych kĺbov dolnej končatiny podľa MDT konceptu a dokázať identifikovať prítomnosť troch McKenzie syndrómov.
 9. Správne navrhnúť liečebný proces pri poruchách periférnych kĺbov hornej končatiny a pomôcť tak pacientovi k dosiahnutiu úspechu.
 10. Analyzovať kazuistiky pacientov s problémami periférnych kĺbov hornej končatiny a dokázať určiť diagnózu.

Pozorné sledovanie výučby a aktívna účasť sú nevyhnutnosťou pre následnú úspešnú aplikáciu McKenzie metódy®.

Požiadavky:

Absolvovanie kurzov A, B a C.

Kurz je taktiež otvorený všetkým Cert. MDT a Dip. MDT a terapeutom, ktorí už absolvovali kurz C alebo D.

Praktická výučba:

Odporučené je pohodlné oblečenie umožňujúce praktickú výučbu.

Príprava na kurz D:

Pred časťou D je veľmi vhodné znovu si preštudovať manuály ku kurzom A, B a C. Výhodou je prečítanie učebnice Robina McKenzieho (dostupné v originále: The Lumbar Spine – MDT and The Cervical and Thoracic Spine – MDT). Predpokladá se znalosť McKenzie vyšetrovacích spisov a zbehlosť v ich používaní.

Celková doba kurzu:

28 hodín, rozdelené do 4 dní

Kredity od SKF: 20

Rozvrh:

1. deň              od 9:00 do 17:30.
2. deň              od 9:00 do 17:30.
3. deň              od 9:00 do 17:30.
4. deň              od 9:00 do 16:00.

Cena kurzu

320,- Eur (člen McK I SR), 600,- Eur (nečlen McK I SR), Opakovanie: 1/2 z uvedenej ceny

V cene jednotlivých kurzov je zahrnuté:

Manuál (cca 130 str.)
McKenzie vyšetrovacie spisy.
Certifikát o účasti.
Demonštrujúci pacienti dostanú publikáciu s danou problematikou.
Ranné a popoludňajšie občerstvenie (obed si hradí každý účastník sám).

Vyhľadanie kurzu

Zrušenie účasti: 

- musí byť potvrdené písomne (aj mailom)
- pri zrušení účasti 1 mesiac pred zahájením kurzu bude odčítané 20% z ceny kurzu na administratívne poplatky.
- pri zrušení kurzu menej než 1 mesiac pred zahájením sa poplatok nevracia, možnosť dohody s náhradníkom. 

McKenzie Inštitút Slovakia má právo zrušiť kurz 14 dní pred zahájením, v prípade nenaplnenia kurzu alebo z nejakých neočakávaných dôvodov. Ak bude kurz zrušený McKenzie Inštitútom Slovakia, čiastka bude v plnej hodnote vrátená každému prihlásenému účastníkovi.

Záverečnou fázou celého 17 denného študijného programu je skúška tzv. certifikovaná skúška uznávaná v zahraničí. Úspešné zloženie skúšky je verifikované titulom “certifikovaný” v McKenzie metóde® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (Cert. MDT). Predpokladom účasti v programe je pre účastníkov minimálne ročná klinická prax v odbore.
Skúška sa skladá z niekoľkých úrovní testov, simulácie vyšetrenia, terapie vrátane využitia pomôcok, techník atď. 
Skúška hodnotí klinickú znalosť a zručnosť účastníkov.

Po absolvovaní záverečnej skúšky obdrží účastník certifikát odsúhlasený MZ SR v rámci akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut alebo lekár v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, ortopédia, reumatológia alebo algeziológia.

Certifikovaná skúška (v češtine)

Certifikovaná skúška

Úspešné absolvovanie certifikovanej skúšky znamená, že terapeut splnil požiadavky stanovené Medzinárodným McKenzie Inštitútom (MII), ktoré zaručujú základnú kompetenciu v Mechanickej Diagnostike a Terapii® (MDT).

Skúška pozostáva z multimetódového testovania s písomnou i praktickou časťou. Tieto sú štruktúrované tak, aby otestovali klinické vedomosti a zručnosti získané terapeutom prostredníctvom študijných plánov postgraduálneho kurzu. Absolventi, ktorí zložia túto skúšku, sú oprávnení používať titul „Cert. MDT“ a sú zaradení do online vyhľadávača certifikovaných MDT terapeutov.

Po potvrdení vašej prihlášky na skúšku dostanete prístup k videám s MDT technikami pre pokročilých.

Spôsobilosť pre účasť na skúške

 • Absolvované kurzy A-D
 • Licencovaný alebo registrovaný terapeut
 • Dva roky klinickej praxe

Sedem základných zložiek klinickej spôsobilosti:

 • Anamnéza
 • Vyšetrenia
 • Predbežná diagnóza
 • Princípy liečby
 • Kontrolné vyšetrenie
 • Profylaxia
 • Techniky terapeuta

Prečo je výhodné byť certifikovaným McKenzie terapeutom?

 • Terapeuti, ktorí absolvovali certifikačnú skúšku, sú na tri roky pridaní do nášho online vyhľadávača kvalifikovaných terapeutov, aby k nim mohli byť odosielaní pacienti.
 • Uznanie vašej odbornej znalosti a vášho profesionálneho statusu zo strany vašich kolegov, vašej fakulty, komunity, odosielajúcich lekárov, odboru a taktiež poisťovní.
 • Žiadosti o participáciu na štúdiách a vedeckých projektoch.

Na to, aby boli zabezpečené najvyššie MDT štandardy, terapeuti musia splniť požiadavky kontinuálneho vzdelávania, aby zostali súčasťou siete pre odosielanie pacientov